කෙටිකතා ලැබූ ඡන්ද

අබූත
නලිනි චන්දිමා
ඡන්ද 31

පනහේ නෝට්ටුව
උෂාන් පුෂ්පකුමාර
ඡන්ද 25

තානායම් ගෙදර
කාවින්ද්‍යා රත්නායක
ඡන්ද 18

මෝබියස් Philosophy ය
පැතුම් පුංචිහේවා
ඡන්ද 13

ආශක්ත වීම
නිහාල් රත්නායක
ඡන්ද 12

ලියුම් දෙකක කථාවක්
රන්දිකා රණවීර
ඡන්ද 4

7  ඔහු
දව්පදී බණ්ඩාර කිරිඇල්ල
ඡන්ද 2

7 - 8 රමණි අක්කා...........
රවී වීරසිංහ
ඡන්ද 2

7 - 9 ඉන්ද්‍රජාලිකයාගේ මරණය
රචින්ත ජයවර්ධන
ඡන්ද 2

7 - 10 විකල්ප මායා
සුරේන් සරත්කුමාර
ඡන්ද 2

7 - 11 තුන් අම්මා
ඉන්දික කුරුප්පු
ඡන්ද 2

7 - 12 නිහඬ ගීතය
සොඳුරු සිත
ඡන්ද 2

8 -13 සැනසිල්ල
චතුර විජේකෝන්
ඡන්ද 1

9 -14 බොරු රත්තරන්......................
ලක්ෂ්මන් ඉලංගකෝන්
ඡන්ද 0

9 - 15 දුව...
හංසි වීරසේකර
ඡන්ද 0