හැඳින්වීම

ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයෙහි කණ්ඩායමක් විසින් සංවිධානය කරන ලද කෙටිකතා තරඟයක් සඳහා ලැබුන නිර්මාණ මෙම බ්ලොග් අඩවියෙහි අඩංගු වේ.

ජනප්‍රියම කෙටිකතාව
සහ 

හොඳම කෙටිකතාව 

අබූත